Данъчно планиране

ДАРИС ГРУП ООД предоставя консултации и текущо обслужване по данъчни въпроси, както на клиенти-физически лица, така и на юридически лица. Ние помагаме на нашите клиенти да разберат практическото значение на регулаторната рамка, държим ги в течение на законодателните промени и изменения и ги консултираме за начините за защита на интересите им в рамките на законовите им задължения.

Ние предоставяме относима и своевременна информация за видовете данъци, датите за внасяне и ставките и – разбира се – извършваме цялата необходима канцеларска работа, включително изготвяне и подаване на документи, протоколи и образци във връзка с данъци.

Корпоративните клиенти на ДАРИС ГРУП ООД получават професионални консултации относно спазването на данъчното законодателство, данъчни декларации и данъчно планиране предвид конкретните нужди на своите организации.

Можете да разчитате на нашия професионализъм във всички сфери на данъчното законодателство, като основните корпоративни данъци са:

  • ДДС
  • Данък върху дохода
  • Данък при източника
  • Данък върху дивидентите
  • Данък върху дохода от акции
  • Данък върху имуществото

Данъчна среда и данъчни стимули в България

Благоприятната данъчна среда в България е сред главните фактори, които привличат чуждестранни инвестиции. Ето акцентите:

  • Основно предимство е плоският корпоративен данък върху печалбата, чиято ставка е едва 10%. Има допълнителен данъчен стимул за корпоративен данък за някои производствени дейности в региони с висока безработица, където данъкът може да бъде намален до 0%;
  • Стандартната ставка на данъка върху добавената стойност е 20%, но има данъчни намаления и освобождаване от данък. ДДС за сектора на туризма е 9%. Доставките и услугите от и към фирми, регистрирани по ДДС в ЕС, се облагат с нулева ставка;
  • По принцип данъкът при източника върху дивиденти и ликвидационни дялове е 5%, но за местни лица на ЕС за данъчни цели е 0%.