Обработка на ведомости за заплати

Обработка на ведомости за заплати

С разрастването на дейността Ви и необходимостта от наемане персонал на място може да възникнат нови предизвикателства. Наемането на служители може да бъде сложно, особено в юрисдикции, където клиентите не са запознати с разпоредбите на местното трудово законодателство.

ДАРИС ГРУП ООД може да се занимае с наемането, заплатите и други въпроси относно персонала вместо Вас, като по този начин Ви освободи време, за да се съсредоточите върху разрастването на дейността си. Събиране и съхранение на данни за служителите.

  • Ежемесечно изчисляване на заплатите;
  • Подаване на нормативно изискваните декларации за ведомостите за заплати и статистически отчети ежемесечно, на тримесечие или ежегодно;
  • Ежегодно внасяне на данъка върху личните доходи;
  • Изготвяне и разпределяне на фишове за заплати, индивидуализирани съобразно нуждите на служителите;
  • Извършване на всички плащания чрез доверителна сметка;
  • Представителство при комуникацията с държавните органи въз основа на пълномощно;
  • Съдействие и представителство при ревизии и проверки на ведомостите за заплати от страна на местните органи;
  • Изготвяне на всякакви специфични отчети за заплатите, изисквани от клиентите.