Услуги, свързани с човешки ресурси

Управление на човешки ресурси

  • Събиране на сведения за служителите съгласно националните изисквания;
  • Вписване и отписване на служители в и от Националния осигурителен институт;
  • Издаване на удостоверения или всякакви други документи за служители;
  • Преглед и изготвяне на трудови договори;
  • Изготвяне на допълнения към и решения, с които се внасят изменения в трудовите договори;
  • Представителство при комуникацията с държавните органи въз основа на пълномощно;
  • Съдействие при ежемесечното сигурно прехвърляне на данни към отдел „Заплати” и свързаната с това документация (графици на работното време, отсъствия, социални придобивки и пр.);
  • Съдействие при изготвянето на вътрешни правилници или каквито и да било други вътрешнофирмени правила или процедури на фирмената група във връзка със служителите.