Счетоводство

Счетоводни услуги

Предлагаме Ви коректен и професионално изготвен договор за счетоводно обслужване, който ще защитава интересите Ви.

Счетоводство и счетоводна отчетност

Спестяваме на Вашата фирма всички усилия, свързани с воденето на точни и верни отчетности и осчетоводяване, като същевременно Ви запознаваме с всяка нова институционална среда.

Екипът ни от професионалисти се грижи за изготвянето на финансови записи и отчети в съответствие с МСФО и българските счетоводни стандарти.
Извършваме текущи дейности, като например:

 • Вписвания в главната книга – дребни суми, пътни разноски, разходи за заплати и пр.;
 • Осчетоводяване на дълготрайни материални активи, вписвания в счетоводната книга;
 • Издаване на фактури;
 • Обработване на платежни нареждания към доставчици;
 • Изчисляване и съобщаване на разходи за бъдещи периоди, приходи за бъдещи периоди и провизии;
 • своевременно изготвяне на всякакви платежни документи за плащания на данъци съгласно ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗКПО.

За да се създаде солидна база от финансова информация, от която се нуждаят фирмите, за да обосноват деловите си решения, ние изготвяме:

 • Индивидуални сметкоплани;
 • Структура на разходен център при поискване;
 • Счетоводни баланси;
 • Отчети за доходите;
 • Отчети за паричните потоци;
 • Отчети за вземанията/задълженията;
 • Консолидирани отчети. Оказване на съдействие ежемесечно и на тримесечие при изготвянето на изходящите счетоводни отчети и счетоводно равняване;
 • Специфични проекти. Счетоводното ни обслужване включва услуги за специфични проекти, като например преструктуриране на счетоводните системи и други;
 • Създаване на процедури за счетоводен контрол.

Все пак този списък на услугите далеч не е изчерпателен – за всеки клиент ние изработваме и прилагаме индивидуален подход, който най-добре съответства на конкретните му нужди и желания.

Допълнителните услуги включват определяне на себестойността на продукти и услуги, вътрешнофирмен одит и административно обслужване.

Ще се погрижим за цялостното счетоводно обслужване на Вашата фирма, ще следим Вашите резултати и ще Ви съобщаваме за възможности за увеличаване на печалбите и намаляване на разходите.

Финансов мениджмънт

Управленско счетоводство и бюджетиране